ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 INLEIDING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door kraamzorg Mama I Dziecko gesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving kan plaatsvinden door middel van het door kraamzorg Mama I Dziecko vastgestelde formulier (schriftelijk/online) of telefonisch. De zorgovereenkomst komt tot stand, nadat de benodigde gegevens telefonisch, schriftelijk of online door kraamzorg Mama I Dziecko zijn ontvangen. De cliënt zal voor het tot stand brengen van de zorgovereenkomst en de uitvoering daarvan aan kraamzorg Mama I Dziecko de benodigde gegevens verstrekken.

Wij geven garantie de zorg te leveren, nadat we de aanmelding hebben ontvangen. De cliënt ontvangt binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van kraamzorg Mama I Dziecko. Mocht de cliënt deze schriftelijke bevestiging niet hebben ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om contact op te nemen. Kraamzorg Mama I Dziecko registreert de datum waarop de aanmelding is ontvangen en de bevestiging is verstuurd. De overeenkomst is definitief op het moment dat 5 werkdagen zijn verstreken, nadat bevestigingsbrief is verstuurd. Tussen de 30e en 34e week van de zwangerschap, berichten wij de cliënt voor het maken van een intake afspraak.

 

Artikel 2 Kraambedperiode

Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. In sommige gevallen met 5 dagen verlenging. Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren zijn de zorgdagen aaneengesloten.
Wanneer een kraamzorgdag samenvalt met een nationaal erkende of islamitische feestdag, verleent kraamzorg Mama I Dziecko korte zorg. Wanneer dit op medische gronden onverantwoord is, worden er uiteraard meer kraamzorg uren ingezet.

 

Artikel 3 Wijzigingen

Veranderingen of wijzigingen betreffende de zorgverzekeraar of verhuizing van de cliënt dienen direct schriftelijk te worden gemeld aan kraamzorg Mama I Dziecko.
Bij verhuizing buiten het werkgebied van kraamzorg Mama I Dziecko (Regio Haaglanden en omstreken & Regio Amsterdam en omstreken), kan de zorgovereenkomst door Kraamzorg Mama I Dziecko eenzijdig ontbonden worden. Indien de cliënt zonder annulering van de kraamzorg overstapt naar een ander kraambureau,zijn wij genoodzaakt de inschrijving en de intake in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Annulering

Annulering van de zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan het adres van kraamzorg Mama I Dziecko.
Indien een zorgovereenkomst op medische gronden of wegens verhuizing buiten het werkgebied kraamzorg Mama I Dziecko wordt geannuleerd, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Kraamzorg Mama I Dziecko heeft het recht om bij annulering annuleringskosten in rekening te brengen als de gegevens van de cliënt zijn ontvangen (telefonisch/online/schriftelijk). De annuleringskosten bedragen € 90,00 en worden bij de cliënt in rekening gebracht. Mocht de annulering na een intakegesprek plaatsvinden, dan wordt er € 108,16 in rekening gebracht.
Indien u de gehele kraamperiode in het kraamhotel verblijft, dan zijn wij genoodzaakt om alsnog de annuleringskosten van 90 euro in rekening te brengen. Indien u minimaal 1 dag zorg van ons heeft afgenomen, dan hoeft u deze annuleringskosten niet te betalen.

 

Artikel 5 Opzegging vanwege arbeidsomstandigheden

Kraamzorg Mama I Dziecko kan de zorgovereenkomst tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen; dit is het geval wanneer cliënt, huisgenoten of bezoekers gedrag vertonen dat voor de kraamzorgverlener onacceptabel is of wanneer de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat de gezondheid en/of veiligheid van de kraamzorgverlener niet kunnen worden gegarandeerd.

 

Artikel 6 Privacyreglement

Kraamzorg Mama I Dziecko hanteert een privacyreglement voor persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten.
De bewaartermijn van deze persoonsgegevens bij zorginstellingen en kraamzorg Mama I Dziecko is vastgesteld op tien jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Schade veroorzaakt door de kraamzorgverlener dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee weken na het beëindigen van de kraamperiode, schriftelijk bij de directie van kraamzorg Mama I Dziecko te worden gemeld. Het eigen risico bij schade bedraagt € 50.
Kraamzorg Mama I Dziecko draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen voor zover niet op advies van kraamzorg Mama I Dziecko aangeschaft.

Het is de kraamzorgverlener niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren.

 

Artikel 8 Betaling

Een cliënt welke niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan ten opzichte van kraamzorg Mama I Dziecko, is over het nog te betalen bedrag wettelijke rente verschuldigd met een minimum van € 14,00. Voorts is cliënt gehouden tot vergoeding van alle bijkomende (buitengerechtelijke) incassokosten.
Cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van geldelijke verplichtingen ten opzichte van kraamzorg Mama I Dziecko. De eventuele zorgverzekeraar is in deze overeenkomst geen partij.

 

Artikel 9 Klachten

Klachten van cliënten worden behandeld conform het klachtenreglement van kraamzorg Mama I Dziecko. Een klacht over de uitvoering van de zorgovereenkomst of andersoortige klachten dienen zo spoedig mogelijk, schriftelijk, bij de directie van kraamzorg Mama I Dziecko te worden gemeld, zodat de klacht tijdig in behandeling kan worden genomen.

To Top